Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere

Definisjonen er viktig fordi arbeidstakerbegrepet er "inngangsporten" for å bli beskyttet av arbeidsmiljøloven.

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Publisert

Fra 1. januar skal skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker bli tydeligere. Korrekt klassifisering betyr mye for den enkeltes plikter og rettigheter, sier Tonje Faanes, seksjonsleder for regelverk i Arbeidstilsynet.

Klassifisering i denne sammenheng betyr å inndele arbeidskraften i riktig kategori – direkte ansatt arbeidstaker, innleie eller oppdrag. Arbeidstakerne skal i arbeidsmiljøloven defineres som "alle som utfører arbeid for og er underordnet en annen».  Definisjonen er viktig fordi arbeidstakerbegrepet er "inngangsporten" for å bli beskyttet av arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere

– Mange som burde klassifiseres som arbeidstakere, er i dag klassifiserte som oppdragstakere. Ettersom arbeidsmiljøloven gjelder der det er et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold, vil en som oppdragstaker gå glipp av rettigheter og vern som arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere, sier Faanes. 

I dag er det slik at den som påstår å være arbeidstaker og ikke oppdragstaker selv må dokumentere at det er sannsynlig. Fra nyttårsskiftet er det oppdragsgiver som må bevise at det er et reelt oppdragstakerforhold.

Digitale plattformer

Hensikten er å få færre gråsonetilfeller. 

De siste årene har det vokst frem en rekke nye arbeidsplasser og tilknytningsformer i arbeidslivet. Ett eksempel er plattformarbeid hvor arbeidet er organisert via digitale plattformer. 

Fra 1. januar blir ein arbeidstaker definert som «alle som utfører arbeid for og underordnet en annen». I vurderingen skal det blant annet vektlegges

  • om vedkommende løpende stiller den personlige arbeidskraften sin  til disposisjon
  • om vedkommende er underlagt styringen, ledelsen og kontrollen til arbeidsgiver
  • Helhetsvurdering

Vurderingen vil likevel være avhengig av en helhetsvurdering. Det er flere momenter enn disse som blir nevnt i lovteksten.

– Ved tvilstilfelle skal en konkludere med arbeidstakerstatus. Dersom oppdragsgiver ikke kan bevise at en person er oppdragstaker, blir vedkommende klassifisert som arbeidstaker med de rettighetene det medfører, sier Tonje Faanes. 

7 krav til arbeidstakerstatus

Når det gjelder grensen mellom hva som anses som arbeidstaker og oppdragstaker, skal det i dag gjøres en konkret vurdering av om:

 * Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning

  • Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet
  • Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
  • Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
  • Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
  • Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister
  • Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

 

Powered by Labrador CMS