LØNNSFORSKJELLENE ØKER

"Hvis vi skal beskrive en typisk person fra prosenten med høyest lønn, vil det være en mann rundt 50 år og som jobber i privat sektor innfor næringer vi allerede kjenner igjen som høyt lønte." Seniorrådgiver Knut Håkon Grini i Statistisk sentralbyrå.

Enda brattere opp til lønnstoppen

Publisert

Avstanden fra de høyest betalte jobbene ned til de lavest betalte har økt betraktelig på 25 år. Mens de ti prosent høyeste lønnede hadde en månedsinntekt på 107 110 kroner i måneden og en prosent av disse igjen hadde over 200 000, lå gjennomsnittslønnen for de ti prosent laveste på 27 920 kroner.

– Hvis vi skal beskrive en typisk person fra prosenten med høyest lønn, vil det være en mann rundt 50 år og som jobber i privat sektor innfor næringer vi allerede kjenner igjen som høyt lønte. Det er gjerne snakk om en spesialist eller leder, og ikke sjelden en toppleder, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini i Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

I ssb-rapporten Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år kommer det fram at lønnsforskjellene i Norge har økt siden 1997. Selv om utviklingen nærmest sto stille mellom 2015 og 2020, har ulikheten i lønnsfordelingen økt i 2021 og 2022.

Tar stadig mer av kaka

– Når vi ser på lønnsfordelingen i Norge i 2022, sammenlignet med 1997, ser vi at jobbene med høyest lønn har tatt en stadig økende del av kaka sammenliknet med alle andre grupper med lavere lønn, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini.

De ti prosent lavest lønnede jobbene i Norge i 2022 hadde en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 27 920 kroner i måneden, mens de ti prosent høyest lønnede hadde 107 110 kroner i måneden. 

I gruppen av de ti prosentene høyest betalte jobbene, så er forskjellene også tydelige. Den ene prosenten med de høyest betalte jobbene i Norge tjente i snitt omtrent 200 000 kroner i måneden i fjor. Dette tilsvarer nesten dobbelt så mye som snittet til hele gruppen, heter det i pressemeldingen fra ssb.no.

Heltidsansatte minus lærlinger

Alle jobbene omfatter et vidt spekter av jobber som blant annet lærlinger som er under utdanning, skoleelever og studenter som jobber ved siden av utdanning og pensjonister med deltidsjobber. Nevnte grupper finner vi ofte i den nedre delen av lønnsfordelingen. I rapporten har vi derfor valgt å vie heltidsjobber uten lærlinger ekstra oppmerksomhet. Lønnsfordelingen for bare heltidsansatte uten lærlinger flyttes mot høyere lønninger. Heltidsansatte har høyere månedslønn enn deltidsansatte og lærlinger, både gjennomsnittlig og median.

Små ulikheter blant lavere lønnsnivå

Rapporten tar for seg de ulike næringene. Overnattings- og serveringsvirksomhet, en næring med lavere lønnsnivå, har betydelig mindre ulikhet i lønnsfordelingen enn mer høytlønte næringer som finansierings- og forsikringsvirksomhet. Månedslønnen i de aller fleste næringer i det norske arbeidsmarkedet befinner seg rundt gjennomsnittslønnen. Ulikheten i de enkelte næringene eller sektorer er litt mer spredd, men hovedtyngden av næringer er ikke langt fra det vi finner for alle jobber. 

Mindre lønnsspredning ute i distriktene

Rapporten tar også for seg sentralitet, for å se på forskjeller i lønnsfordeling i områder med høy grad av sentralitet som Oslo og mindre og mer spredtbygde deler av landet. Lønnsspredningen er generelt mindre i mindre sentrale strøk, men arbeidsmarkedet er også forskjellig som i sin tur påvirker den observerte lønnsspredningen.

Privat sektor

Nesten 1 av 4 heltidsjobber i privat sektor er å finne blant de 10 prosent høyeste eller 10 prosent laveste lønningene i 2022. Samtidig står privat sektor for over 95 prosent av jobbene i den ene prosenten av jobber med høyest lønninger. Kommunal forvaltning har tyngdepunktet mot midten av fordelingen mens statsforvaltningen har en større del av jobbene fra midten av fordelingen og oppover. Dette henger tett sammen med hvilke typer oppgaver som løses og type arbeidskraft statsforvaltningen trenger.

Norge og Norden minst lønnsforskjeller

I statistikk rapportert inn til OECD, finner vi at Norge er blant landene med minst forskjeller i lønn uavhengig av hvilke mål på ulikhet som brukes. Også våre naboland i Norden er blant landene med mindre forskjeller i lønn enn de fleste andre land, enten vi ser på bare Europa eller løfter blikket mot land i andre verdensdeler.

Powered by Labrador CMS