TETTERE SAMARBEID SIVILT OG MILITÆRT: – Kommisjonens rapport understreker det alvoret som preger vår tid, skriver Jon Kristiansen, direktør i NHO Innlandet. – Samarbeidet må bli tettere mellom sivil og militær sektor. (Foto: Kristin MacKie).

Forsvarskommisjonen: Næringslivets rolle er avgjørende

Hvis rådene fra Forsvarskommisjonens rapport tas til følge, betyr dette ytterligere vekst for Nammo og de mange bedriftene i Innlandet som er med i denne verdikjeden. Dette får store ringvirkninger for arbeidsplassene og teknologiutviklingen i industrien vår.

KRONIKK: Jon Kristiansen, direktør NHO Innlandet.

Kommisjonens rapport understreker det alvoret som preger vår tid. Hybrid krigføring, klimaendringer, krig i Europa, stormaktsrivalisering og teknologiendringer gjør at vi i de ti til tyve neste årene vil komme til å måtte investere betydelig i forsvaret av Norge. Kommisjonen anbefaler et raskt og betydelig økonomisk løft av Forsvarets budsjetter. Umiddelbart et løft på 30 milliarder årlig og i en tiårsperiode 40 milliarder årlig for å løfte hele Forsvaret, styrke våre maritime kapasiteter og styrke Forsvarets grunnleggende kapasiteter og evne til å gjennomføre et slikt betydelig løft.

NHO Innlandet er svært tilfreds med at Forsvarskommisjonen så tydelig påpeker at næringslivets rolle er avgjørende i forsvaret av Norge. At kommisjonen understreker betydningen av en sterk norsk forsvarsindustri, egen kapasitet til å bygge lager og satsing på ny teknologi.

Hvis rådene tas til følge, vil det bety ytterligere vekst for Nammo og de mange bedriftene i Innlandet som er i denne verdikjeden. Dette får i såfall store ringvirkninger mtp. arbeidsplasser og viktig teknologiutvikling i industrien vår.

Forsvarskommisjonen ønsker at vi forsterker landmakten i sør og at en Brigade Sør vil være viktig for forsvarsevnen i det sørlige Norge. Innlandet har et meget godt utgangspunkt i satsingen på Østerdal Garnison, som i dag er en del av Brigade Nord.

Kommisjonen mener vi trenger et ytterligere modernisert heimevern. For å styrke Heimevernet som en landsdekkende og slagkraftig kapasitet, slik at styrkene kan utføre mer krevende oppdrag. Med HVs hovedkvarter på Terningmoen, betyr dette en styrking av viktig fagmilitær kompetanse i vår region.

Kommisjonen mener videre at Forsvarets cyberkompetanse må utnyttes bedre i et tettere samarbeid mellom militær og sivil sektor. I Innlandet finnes viktig cyberkompetanse innen både militær og sivil sektor. Cyberforsvarets hovedkvarter ligger på Jørstadmoen mens Center for Cyber and Information Security er tilknyttet NTNU Gjøvik.

Det er viktig for forsvarsstyrken vår det kommisjonen skriver om at både planverk, avtaler og budsjetter må bidra til et tettere samarbeid mellom sivil og militær sektor.

Vår sikkerhet er mer utfordret, den må styrkes og vi må gjøre det sammen.

Powered by Labrador CMS