KOMMER TIL GJØVIK: Erna Solberg (H) (foto: Stortinget), kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (foto: Trond A. Isaksen) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (foto: Kenneth Hætta)
KOMMER TIL GJØVIK: Erna Solberg (H) (foto: Stortinget), kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (foto: Trond A. Isaksen) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (foto: Kenneth Hætta)

Hva nå Innlandet?

Innlandet har en aldrende befolkning og sliter med å få tak i nok ny kompetanse. Hvordan løser vi utfordringene – hva skal vi leve av, hvordan former vi det nye Innlandet i en tid der krise er den nye normalen? Politikere og representanter for næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia diskuterer temaene på Agenda Innlandet i Gjøvik i morgen.

Kronikk av styret i Agenda Innlandet: Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, Richard Heiberg, konsernsjef SpareBank 1 Østlandet, Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet og Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør Innlandet fylkeskommune.

Vår tids kriser byr på noen store utfordringer. Verden har endret seg, det er krig i Europa. Det er menneskelige tragedier, økonomiske sanksjoner – og situasjonen gir usikkerhet og uro for bedriftene. Det er lett å la seg overvelde – av uro, av bekymring. Hvordan utvikler dette seg framover? Spørsmålene som meldte seg både i 2021 og videre i 2022 er vesentlige å reflektere over. Derfor er Agenda Innlandet-konferansen en viktig møteplass.

Selv om vår tids kriser byr på store utfordringer, er det samtidig rom for store muligheter. Det grønne skiftet må skje nå, og vi er nødt til å gripe anledningen. For når verden vakler, finner vi sammen. Og sammen finner vi løsningene. Hva skal vi leve av, har vi en jobb å gå til? Hvem skal skape og gjøre alle jobbene? Klarer vi å kutte utslippene og løse klimautfordringen? Hvordan bevarer og utvikler vi velferdssamfunnet vårt i årene som kommer? Ingen har fasitsvaret på disse spørsmålene. Det eneste vi vet er at vi har store oppgaver foran oss.

Ta inn varene før stengetid og øk vaktholdet 

På Agenda Innlandet-konferansen tar vi opp ulike perspektiv som belyser hvordan Innlandet best mulig kan møte de utfordringene vi står i. Innlandet har en aldrende befolkning, rekrutterings-utfordringer for å få tak i nok ny kompetanse. Samtidig ligger mulighetene her når vi bringer dette på bordet.

Klarer vi å samle oss, identifisere mulighetene og skape løsningene som snur utviklingen? Vi så det i pandemien, der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter satte seg sammen for å komme til best mulig løsninger. Samarbeid er viktig nå, med krig i Ukraina, med energikrise, med kostnadssmell. Samarbeid er selvfølgelig også viktig i det daglige. For eksempel slik vi kjenner det gjennom trepartssamarbeidet nasjonalt, mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Eller i topartssamarbeidet lokalt på den enkelte bedrift – det bidrar til utvikling, innovasjon og godt arbeidsmiljø. Det daglige samarbeidet er med på å bygge den tilliten og det samholdet vi trenger i kriser. Godt samarbeid og god samhandling handler nettopp om tillit. Til hverandre. Til institusjoner. Til myndigheter og legitim makt. Tillit og legitimitet vi må gjøre oss fortjent til. Det er et stort ansvar som ligger på våre skuldre.

Strømstøtteordningen skyter bom

«Innlandet trenger flere jobber i privat sektor, vi trenger flere investeringer i privat sektor, og vi trenger en forutsigbar politikk for å få det til».

Omlag 40 prosent av norsk eksport er tilknyttet olje- og gass, mens fiskerinæringen som nest største eksportnæring utgjør rundt ti prosent. Begge næringene er enormt viktige for landet, men størrelsesforholdene tilsier også en sårbarhet. Og, med en økende eldre befolkning, stort etterslep på fylkesveier og utfordringene innen videregående skole, er vi også avhengig av en sterk offentlig sektor for å lykkes med utviklingen av Innlandet.

For å sikre en sterk økonomi trenger vi flere bein å stå på, og industriproduksjonen vår henter alt hjem store verdier. Innlandet har utviklet verdensledende produksjons- og kompetansemiljøer. Dette skyldes god organisering og velfungerende strukturer for innovasjon og kommersialisering. Flere industriklynger blant annet Raufossklynga og 7-sterke samler industri med bedrifter i toppklasse. Her finner vi bedrifter som er langt fremme i utvikling av kompetanse som vil være helt avgjørende fremover, enten det dreier seg om LEAN og digitalisert produksjon, bærekraftig materialbruk eller utvikling av komponenter og utstyr til grønnere produkter.

Den røde tråden er samarbeid. Derfor er også 2023 et spennende år. Det er valgår. Her har vi muligheten til å forme fremtiden basert på samarbeid og tillitt og legge et godt grunnlag for nettopp «Hva nå Innlandet?»

Vi mener at et bredt samarbeid er viktig for at vi skal lykkes. En felles ambisjon for Innlandet har ligget til grunn for at LO, NHO, SpareBank1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet. Vi tror at dialog og samarbeid er den beste grunnmuren for å forme Innlandet. Vi har tro på at vi i fellesskap, og ikke hver for oss, får størst gjennomslagskraft. Agenda Innlandet.

Powered by Labrador CMS