Aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere å handle aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Kravet gjelder for alle diskrimineringsgrunnlag, som kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og livssyn, etnisitet, og omsorgsoppgaver. Aktivitetsplikten omfatter også risiko for diskriminering på flere grunnlag samtidig, skriver Rolf Udnes Glesne i BDO.

Likestilling på jobb – for alle

Publisert

 I Norge har alle arbeidsgivere plikt til å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Alle offentlige virksomheter og private med over 50 ansatte må også rapportere sitt arbeid på området.

 Etter likestillings- og diskrimineringsloven må alle arbeidsgivere arbeide aktivt, målrettet og planmessig i sitt arbeid for å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Denne plikten er generell og pålegger ikke den enkelte arbeidsgiver å gjennomføre bestemte tiltak.

 Hva kreves?

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvilke tiltak det er behov for etter en vurdering av situasjonen. Pliktens omfang må tilpasses virksomhetens størrelse, og må også ses i sammenheng med virksomhetens type og geografiske beliggenhet. Det vil si at det kan være til dels store variasjoner mellom hva det skal rapporteres på og hvilke tiltak som burde iverksettes. Hvis din virksomhet ikke omfattes av den konkrete aktivitets- og redegjørelsesplikten, må du derimot likevel oppfylle en dokumentasjons- og opplysningsplikt. 

Dette betyr at din virksomhet på forespørsel må kunne dokumentere arbeidet som er utført i forbindelse med aktivitetsplikten. Det kan for eksempel skje ved henvendelse fra diskrimineringsnemnda, likestillings- og diskrimineringsombudet, forskere, ansatte eller deres representanter.

Aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere å handle aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Kravet gjelder for alle diskrimineringsgrunnlag, som kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og livssyn, etnisitet, og omsorgsoppgaver. Aktivitetsplikten omfatter også risiko for diskriminering på flere grunnlag samtidig.

Virksomheter som er omfattet av den konkrete aktivitetsplikten skal følge en fire-stegs arbeidsmetode:

 • a) Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
 • b) Analysere årsaker til identifiserte risikoer
 • c) Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten 
 • d) Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a – c i likestillings- og diskrimineringsloven.

På bakgrunn av arbeidsmetoden skal det formuleres klare mål og tiltak, som skal gjennomføres over tid.

Redegjørelsesplikten

Redegjørelsesplikten gjelder for alle offentlige virksomheter (uavhengig av størrelse), private virksomheter med over 50 ansatte, og private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder hver juridisk enhet. Det vil si at redegjørelsesplikten gjelder for den enkelte virksomhet/selskap, og ikke for et konsern som helhet. Hvis et konsern har flere virksomheter, må hver enkelt virksomhet redegjøre for sitt arbeid med likestilling og diskriminering.

Rapportens innhold

Rapporteringen er todelt. Den første delen er en kvantitativ rapportering som redegjør den faktiske tilstanden av kjønnslikestillingen i virksomheten. Det vil si:

 1. kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall)
 2. midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 3. ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 4. antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn i gjennomsnitt
 5. lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper basert på «likt arbeid» og «arbeid av lik verdi» (annet hvert år)
 6. kjønnsforskjell i ufrivillig deltid (annet hvert år)

Den andre delen er en skriftlig redegjørelse om hvordan virksomheten arbeider i henhold til aktivitetsplikten. Det gjelder blant annet hvilke retningslinjer, prinsipper og prosedyrer som benyttes for å ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering, hvordan virksomheten har arbeidet strukturert med arbeidet gjennom året, hva resultatet av arbeidet er og hvem som har deltatt i arbeidet. 

Arbeidet skal gjøres i samarbeid med representanter fra de ansatte. Denne redegjørelsen skal presenteres enten i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig dokument, må det henvises til årsberetningen. 

Fire steg for å komme i gang

Til slutt, hvordan komme i gang. Mange virksomheter gjør mye allerede, men de behøver å sette dette arbeidet i system for å oppfylle plikten.

 1. Få oversikt: Kartlegg hvilke initiativer/ tiltak dere allerede har likestilling og diskrimineringsforebygging.
 2. Systematiser innsatsen: Bruk oversikten til å sjekke av opp mot kravene i ARP, og finn eventuelle hull
 3. Sett konkrete mål: Definer klare mål for likestilling og diskrimineringsarbeidet.
 4. Lag en plan: Utarbeid en tiltaksplan for å oppnå de fastsatte målene.

Likestillingsarbeid er pågående kontinuerlig arbeid. Det anbefales derfor å sette jevnlig nye mål og utviklingsområder, og å skape effektive rutiner for oppfølging, evaluering og rapportering.

 

Powered by Labrador CMS