Lov om kjønnsbalanse i styresammensetningen

"Regjeringen har anført at likestilling og mangfold i næringslivet vil resultere i bedret arbeidsmiljø, økt innovasjon og verdiskapning og gjennomgående bedre beslutninger."

Lovpålagt kjønnsbalanse i styrer

Publisert

22. desember 2023 vedtok Stortinget å innføre en lovpålagt økning av kvinneandelen i styrer i norske selskaper. Heretter skal visse selskaper kunne dokumentere at minst 40 prosent av styremedlemmene er av hvert kjønn. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2024.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen driver Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS på Kongsvinger. Han har de siste årene fokusert primært på arbeidsrett og virksomhetsveiledning. Mejdell Jakobsen skriver for Næring 24 med innlegg ment for lokalt næringsliv i Kongsvinger- regionen og på Romerike.

Bakgrunnen for regelendringen er at likestillingen innen styresammensetningen i norske selskaper har hatt liten utvikling de siste tiår. For 20 år siden var andelen av kvinner i norske aksjeselskapsstyrer 15 prosent. Per i dag er andelen fortsatt så lav som 20 prosent. Regjeringen har anført at likestilling og mangfold i næringslivet vil resultere i bedret arbeidsmiljø, økt innovasjon og verdiskapning og gjennomgående bedre beslutninger.

Lovendringen omfatter de fleste selskapsformer, men viktigst er aksjeselskaper og ansvarlige selskaper i det majoriteten av selskaper er organisert på denne måten. Det er imidlertid viktig å merke seg at også boligbyggerlag, diverse stiftelser og samvirkeforetak er omfattet av lovendringen.

Utjevningen av kjønnsbalanse i styrene er innført som en overgangsordning. I første omgang rammer kravet store aksjeselskaper som har mer enn 100 millioner NOK i samlede drifts- og finansinntekter pr 31. desember 2023. Disse selskapene skal oppfylle kjønnsbalansen i sitt styre innen 31. desember 2024. Deretter er det trinnvise skaleringer av selskapenes størrelse basert på antall ansatte og inntektsomfang, hvoretter styresammensetningen må justeres i perioden frem til 2028. Innen 1. juli 2028 skal alle selskaper med inntekter over 50 millioner eller minst 30 årsverk ha kjønnsbalanse i styret. Basert på dagens tall, tilsier dette at ca 20.000 selskaper i Norge må forberede seg på å tilfredsstille lovens krav innen 2028.

«For 20 år siden var andelen av kvinner i norske aksjeselskapsstyrer 15 prosent. I dag er andelen fortsatt så lav som 20 prosent.»

De nærmere reglene for de trinnvise innførslene og styrenes sammensetning finner du i forskrift av 20. desember 2023 om overgangsordning for krav til kjønnssammensetning i styret i foretak.

Tiltaket vil forhåpentligvis være et ledd i et mer kjønnsbalansert næringsliv. I en undersøkelse foretatt av Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 viste at kun 22 prosent av topplederne i Norges 200 største selskaper var kvinner. Det verken skal eller bør være slik at kvinner er underrepresentert i ledende stillinger innen næringslivet. Tvert om tror jeg at en økt kvinneandel vil bringe viktige verdier til ledelsesarenaen, som igjen vil kunne gi det aktuelle selskapet et fortrinn i kamp med konkurrerende virksomheter.

«Tiltaket vil forhåpentligvis være et ledd i et mer kjønnsbalansert næringsliv.»

 

Powered by Labrador CMS