Har du en lys idé? Frist for å sende inn forslag til næringsstrategi for Kongsvingerregionen er 15. juni 2024.

Ny næringsstrategi for Kongsvingerregionen

Publisert Sist oppdatert

Utfordringer som klimaendringer, energiknapphet, færre innbyggere i arbeidsfør alder og mange utenfor arbeid i regionen sant kunstig intelligens vil prege og påvirke Kongsvingerregionen frem mot 2028.  Hvordan vil regionen møte disse utfordringene?

Næringsstrategi 2016-2028 blevedtatt av alle kommunene i Kongsvingerregionen i 2015 og revidert i 2020.Nå vil den bli revidert på nytt i 2024 etter beslutning av Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd (KIPR).

Fastsetter den langsiktige næringspolitikken

Strategien fastsetter den langsiktige næringspolitikken i regionen. Den gir retning for kommunene og næringsutviklingsapparatet for hvordan de skal bidra for å tiltrekke investeringer og stimulere til vekst i eksisterende næringsliv. Strategien har også som ambisjon å bidra til nødvendig samspill mellom næringslivet, kommunene, utdanningsinstitusjoner og næringsutviklingsapparatet. 

Strategien har følgende hovedmål:

 • Netto vekst på 100 arbeidsplasser pr. år i perioden
 • 70-100 prosetn reel omsetningsvekst innen 2030 (målt fra 2016)
 • 55 prosent reduksjon (inkl. transport) CO2-utslipp i eksisterende industri innen 2030 (målt fra 2019)
 • Øke inkluderingen til arbeidslivet

Næringsstrategien søker å svare på spørsmålet gjennom syv hovedstrategier:

 1. Bærekraftig vekst
 2. Handlekraftige og effektive kommuner
 3. Infrastruktur og markedstilpassede næringsarealer
 4. Kompetanse og FOU
 5. Kompetanserekruttering og omdømmebygging
 6. Sterke allianser og samarbeid om felles mål
 7. Effektiv utnyttelse av digitale løsninger og KI

Strategien krever samarbeid både internt i regionen og med nasjonale aktører og kompetansemiljøer for å lykkes.

Avgjørende med forutsigbare rammevilkår for næringslivet

Næringslivet har hovedansvaret for sin egen utvikling, men kommunene og næringsutviklingsapparatet må legge til rette, tilby virkemidler som støtter næringslivets vekst. For næringslivet er det avgjørende med forutsigbare rammevilkår. Sammen må vi finne løsninger som sikrer nødvendig kompetanseheving og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, integrering, inkludering, infrastrukturutvikling og løsninger på natur og klimakrisen.

Strategiens fokusområder – bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og anlegg, og kunnskapsintensiv tjenesteyting – vil være avgjørende i årene som kommer. Fokusert innsats på satsingsområder vil styrke vekstkraften.

Innlandsporteføljen

Strategien tar høyde for og støtter opp under Innlandsporteføljen og statlige strategier for industri- og næringsutvikling, klima/miljø og kunnskap.

Til tross for positiv utvikling innen mange områder, trenger Kongsvingerregionen fortsatt en aktiv, strategisk og felles tilnærming til næringsutvikling. Det kreves også en felles forståelse av regionens utfordringer og mål for å kunne handle effektivt nå og i fremtiden.

Du kan lese høringsforslaget her. 

Frist for å sende inn forslag til næringsstrategi for Kongsvingerregionen er 15. juni 2024. Forslagene kan sendes til Lars Gillund på epost: lars@klosser.no, med emne: «Høringsinnspill næringsstrategi».

Powered by Labrador CMS