Statsbudsjettet 2024

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overrekker regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 til stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Skatteøkningene bør ned

Publisert

– Det er bra at bedriftene i Innlandet ikke har fått skattesjokk og det er bra at det satses på næringsretta forskning, kompetanse og digitalisering. Men den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften burde vært fjernet i sin helhet i dette statsbudsjettet, mener regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet. 

Jon Kristiansen

Bedriftene i Innladet trenger mer forutsigbarhet både når det gjelder kostnader og skatt. De store økningene fra i fjor bør fjernes, samtidig som vi må sikre at inflasjonen og renta går ned. Eierbeskatningen er for høy og den ekstra arbeidsgiveravgiften er skadelig for omstillingen av næringslivet i Innlandet og bør fjernes. 

NHO Innlandet hadde tre tydelige forventninger til statsbudsjettet;

1. Bidrar budsjettet til et skatte system som legger til rette for at bedrifter og eiere i Innlandet kan skape verdier og arbeidsplasser?

Bedriftene i Innlandet trenger mer forutsigbarhet både når det gjelder kostnader og skatt. Eierbeskatningen er for høy, og den ekstra arbeidsgiveravgiften er skadelig for omstillingen av næringslivet i Innlandet og bør raskt fjernes. Den ekstraordinære arbeidsavgiften burde vært fjernet i sin helhet i dette budsjettet. 

Den ekstraordinære arbeidsavgiften burde vært fjernet i sin helhet

2. Bidrar budsjettet til å øke tempoet i energi- og klimaomstillingen, og sikrer bedriftenes konkurranseevne?

Det er bra at høyprisbidraget for kraft er fjernet. Det betyr at kraftselskapene kan investere i mer vannkraft i Innlandet. Og, forslaget til grunnrente på landbasert vindkraft er et steg i riktigere retning når vi skal bygge ut mer fornybar kraft. Nøkkelordet er ikke lenger bare tilgang på billig kraft, men tilgang på kraft overhode. Bedriftenes grønne skifte stanser opp i mangel på kraft. Med økte bevilgninger til NVE kan vi forvente at saks- og konsesjonsbehandlingstidene for nye nett og kraftprosjekter går vesentlig ned.

Det er bra at høyprisbidraget for kraft er fjernet.

3. Bidrar budsjettet til at det blir større samsvar mellom folks kompetanse og bedriftenes behov?

Regjeringen foreslår en styrking av arbeidet for flere læreplasser, styrking av fagbrev på jobb-ordningen og 500 nye studieplasser til fagskole-sektoren. To av tre bedrifter i Innlandet har et udekka komptansebehov og det er bra at opptrappingen som var lovet er i gang.

Betydninger lokalt

Det er bra at regjeringen foreslår å styrke det etablerte, tverretatlige a-krimsamarbeidet i Innlandet. Innlandet er den eneste regionen i landet uten et A-krimsenter, så dette er et skritt i riktig retning. 

Samferdsel og framkommelighet er viktig for Innlandet. Mange av Innlandets veiprosjekter ligger hos Nye Veier og det er bra at finansieringen er forutsigbar slik at pågående prosjekt som E6 Moelv- Øyer kan fortsette. 

Det er bra at strekningen Roa-Gran grense kan ferdigstilles i 2025, men vi minner om at det som trengs er utbyggingen av hele strekningen RV4 Mjøsbrua - Oslo, sier Kristiansen.

Flere og raskere tog på Dovrebanen gir økt mobilitet. Med 3,9 milliarder kroner til utbygging på strekningen Oslo-Hamar vil frekvensen mellom Oslo og Hamar økes til to tog i timen. Det er et steg i riktig retning for to tog i timen helt fram til Lillehammer. 

Powered by Labrador CMS