REGLENE FOR EGENMELDING VED SYKDOM

Dersom intet annet er avtalt, og arbeidsgiver krever legeerklæring fra og med dag fire uten at den fremlegges, følger det av loven at retten til sykepenger for egenmeldingsperioden faller bort.

Er "alle" på jobben blitt syke?

Publisert Sist oppdatert

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, rapporterer Folkehelseinstituttet. Hvor mange egenmeldingsdager har arbeidstakerne rett på og når har arbeidsgiver rett til å frata arbeidstaker å bruke egenmelding? Vi har spurt LO-advokatene.

– Det er ikke uvanlig at arbeidstakerne ikke har satt seg godt nok inn i bedriftens rutiner for hvordan det skal meldes fra om bruk av egenmelding, sier LO-advokat Yvonne Evensen til Næring24. 

LO-Advokatene: Som arbeidstaker kan du i egenmelding selv melde fra på jobb om ditt sykefravær og med det få rett til sykepenger. Med egenmelding menes at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.

Må ha hatt jobben i to måneder

Det er en misforståelse at det følger av loven at arbeidstaker bare har rett til å benytte egenmelding inntil fire ganger i løpet av 12 måneder.

For å kunne bruke egenmelding, må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i to måneder. Dersom du har vært borte fra arbeidet på grunn av permittering, militærtjeneste eller permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel eller tilsyn for friske små eller syke barn eller nærstående, er det tilstrekkelig for å få rett til å bruke egenmelding at du har vært i arbeid igjen i fire uker etter et avbrudd.

Etter folketrygdloven kan egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen. Det er vanlig at arbeidsgiver tillater å bruke egenmelding for flere dager.

Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker skal tape sin rett til å bruke egenmelding hvis arbeidstaker i løpet av tolv måneder har minst fire sykefravær uten legeerklæring.

Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene

På samme måte som arbeidsgiver betaler sykepenger for opptil 16 kalenderdager i den såkalte arbeidsgiverperioden i henhold til legeerklæring, så er det også arbeidsgiver som betaler sykepenger i henhold til arbeidstakers egenmelding. Arbeidsgiver får ikke refundert disse pengene fra NAV, med mindre det egenmeldte fraværet dreier seg om kronisk sykdom og NAV har godkjent å dekke arbeidsgiverperioden. 

Skriftlig eller muntlig?

Loven stiller ikke krav om at en egenmelding skal være skriftlig, men åpner for at arbeidsgiver kan bestemme at en egenmelding som bare er gitt muntlig, skal bekreftes med en skriftlig egenmelding så snart arbeidstaker er tilbake på jobb. Krav om at muntlig egenmelding må bekreftes skriftlig, eller eksempel kan gis i form av SMS, epost eller via bedriftens datasystem fremgår ikke av loven, men typisk av arbeidsgivers personalhåndbok eller lignende. Det er viktig at dette reguleres tydelig, slik at arbeidstaker forstår fremgangsmåten.

IA-avtalen

Det følger også gjerne av arbeidsgivers personalhåndbok eller lignende om arbeidstaker har en utvidet rett til å benytte egenmelding utover tre sammenhengende kalenderdager av gangen slik enhver arbeidstaker uansett har krav på iht. loven.

IA-avtalen (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv mellom arbeidslivets parter, staten som arbeidsgiver og regjeringen) har for eksempel bestemmelser om at en arbeidstaker kan levere egenmelding inntil 24 dager i løpet av tolv måneder, men ikke for mer enn åtte dager sammenhengende. IA-avtalen oppfordrer alle virksomheter til å tilby de ansatte en slik utvidet ordning. Og i samme gate har lovgiver lovfestet en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om de ansatte skal få en utvidet rett til å benytte egenmelding. En forutsetning er at man holder seg innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Krav om lege-erklæring

Dersom intet annet er avtalt, og arbeidsgiver krever legeerklæring fra og med dag fire uten at den fremlegges, følger det av loven at retten til sykepenger for egenmeldingsperioden faller bort. Videre er det slik at dersom arbeidstaker igjen blir syk innen 16 kalenderdager, så regnes også tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Misforståelse om antallet

Det er en misforståelse at det følger av loven at arbeidstaker bare har rett til å benytte egenmelding inntil fire ganger i løpet av tolv måneder, slik blant annet NHO skriver på sin hjemmeside. Dette følger ikke av loven og en arbeidstaker kan derfor som et utgangspunkt benytte egenmelding utover fire ganger i løpet av tolv måneder.

Taper retten til egenmelding

Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker skal tape sin rett til å bruke egenmelding hvis arbeidstaker i løpet av tolv måneder har minst fire sykefravær uten legeerklæring.

– Det skjer ganske ofte at arbeidsgiver fratar arbeidstaker retten til å benytte egenmelding uten at arbeidstakeren først er gitt anledning til å uttale seg i henhold til  loven, sier Yvonne Evensen.

For at arbeidsgiver skal kunne bestemme at arbeidstaker skal tape sin rett til egenmelding, må arbeidsgiver først ha gitt arbeidstakeren anledning til å uttale seg. Dersom ikke arbeidstaker er gitt en slik anledning, tapes heller ikke retten til å benytte egenmelding (før arbeidstaker får en slik anledning). Det vises her i tillegg til ordlyden til en avgjørelse fra ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden fra 2017 (AN-2017-117).

Arbeidsgiver har i tillegg også rett til å frata arbeidstaker rett til å bruke egenmelding dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro fraværet ikke skyldes sykdom. Også i et slikt tilfelle må imidlertid arbeidstaker i forkant ha fått anledning til å uttale seg.

Egenmelding - omsorgslønn

En arbeidstaker har også selv rett til å melde fra til arbeidsgiver om barn eller barnepassers sykdom uten å legge frem legeerklæring de første tre kalenderdager iht. folketrygdloven § 9-7. Det er flere likhetstrekk mellom reglene for bruk av egenmelding ved sykt barn/barnepasser og de ovennevnte regler om egenmelding ved egen sykdom, men i praksis er det nok forskjellen som har størst betydning for folk flest. Ved bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom gis arbeidstaker nemlig rett til omsorgspenger. Som et utgangspunkt har arbeidstaker rett til omsorgspenger i opptil 10 dager pr kalenderår ved omsorg for ett eller to barn, og opptil 15 dager ved omsorg for tre eller flere barn. Ved bruk av egenmelding ved egen sykdom gis arbeidstaker derimot sykepenger og for virksomheter på IA-ordningens modell kan egenmelding benyttes for inntil 24 dager i løpet av tolv måneder. Bruk av egenmelding ved egen sykdom påvirker ikke «kvoten» med omsorgsdager og motsatt så påvirker heller ikke bruken av omsorgsdager «kvoten» med egenmeldingsdager ved egen sykdom.

Powered by Labrador CMS