Nytt år, nye regler

Publisert

Med nytt år følger nye krav, lover og forskrifter for næringsdrivende. 

Ekstra arbeidsgiveravgift

Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften heves fra 750 000 til 850 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Differensiert arbeidsgiveravgift - fribeløpet

Fribeløpet i arbeidsgiveravgiften økes fra 500 000 til 850 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Formuesskatt

Kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregningen av markedsverdien av næringseiendom for formuesskatt, økes med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Trinnskatt

Satsene for trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. Satsene for trinn 3,4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter. Innslagspunktene for trinn 3 og 4 økes noe mindre enn anslått lønnsvekst, mens innslagspunktet for trinn 5 reduseres. Trinn 3 får en sats på 13,6 prosent fra 670 000 kroner, trinn 4 får en sats på 16,6 prosent fra 937 900 kroner, og trinn 5 får en sats på 17,6 prosent fra 1 350 000 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Renholdsbransjen og bygge- og anleggsnæringen

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen.

Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.

    Dagligvarebransjen 
    Regjeringen innfører forbud mot å stifte negative servitutter som hindrer dagligvarevirksomhet. Hensikten med forbudet er å redusere manglende tilgang på egnede butikklokaler som en etableringshindring i dagligvarebransjen.

Offentlige anskaffelser

Klima og miljø skal vektes med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).

Det lovfestede klimamålet for 2030 oppdateres til minst 55 prosent utslippsreduksjon i forhold til utslippsnivået i 1990, slik at det lovfestede 2030-målet samsvarer med det Norge har meldt inn under Parisavtalen.

Foretaksregisteret 

Det innføres gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret. Det gjøres unntak for gebyr for ungdoms- og studentbedrifter, lag og foreninger ved førstegangsregistrering i Enhetsregisteret.Det er også fastsatt endrede gebyrsatser for Foretaksregisteret og Løsøreregisteret.

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Det er vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. januar 2024. Lovens arbeidstakerdefinisjon tydeliggjøres slik at grensen mot selvstendige oppdragstakere blir klarere, og det innføres en ny presumpsjonsregel om at arbeidstakerforhold skal legges til grunn med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

Nedbemanning og fast ansettelse

Videre vil enkelte arbeidsgiverplikter knyttet til nedbemanning nå gjelde for alle foretak som er en del av et konsern. Dette innebærer at foretak som er en del av et konsern plikter å tilby annet passende arbeid og å gi fortrinnsrett til ny stilling til ansatte i andre foretak i samme konsern. I tillegg innføres det regler om informasjon og drøfting i konsern.

Retten til fast ansettelse styrkes slik at alle midlertidig ansatte får rett til fast stilling etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Arbeidsmiljøutvalg

Det gjøres også endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid. Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte, og det kan avtales ikke å ha verneombud i virksomheter med fem ansatte. 

Endelig gjøres det endringer i arbeidsgivers drøftingsplikter ved at det skal gjennomføres drøfting med de ansatte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser og innleie dersom en av partene krever det. Videre skal arbeidsgivers drøftingsplikt knyttet til bemanning også gjelde bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Den 1. januar 2024 trer endringer i forskrift om bemanningsforetak i kraft. Endringene betyr at virksomheter som leier ut arbeidstakere (bemanningsforetak) må være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. For eksempel må foretakene blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. Det vil også være ulovlig for virksomheter å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke er godkjent.

Nye regler om overvannshåndtering i byggesaker

Nye lovregler i plan- og bygningsloven om opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til overvannshåndtering i byggesaker og mulighet for å stille krav til bebygde eiendommer. Ikrafttreden 1. januar 2024.

Powered by Labrador CMS